WEDSTRIJDREGLEMENT: THERMOCAR INTERSTEDENWEDSTRIJD 2015

Organisatie

De Interstedenwedstrijd, gelanceerd in het kader van het project rond de Thermocar, wordt georganiseerd door LAMPIRIS-ISOL nv, Rue Saint-Laurent, 4000 Luik, RPR 0840.40.40.40. De wedstrijd start op 15 januari 2015 en loopt tot en met 15 april 2015. Aan de wedstrijd is geen enkele aankoopverplichting verbonden.

Prijzen

De prijs die wordt uitgereikt is een doortocht van de Thermocar langs maximum 5.000 woningen, te verdelen over de 3 winnende gemeentes. De winnaars van de prijs zullen berekend worden op basis van het aantal stemmen per gemeente gedeeld door het aantal inwoners van deze gemeente.

De prijzen kunnen niet worden ingeruild tegen andere producten, diensten of geld en zijn niet overdraagbaar (prijzen zullen per gemeente worden uitgereikt).

Deelname

Uitsluitend personen die minstens 18 jaar oud zijn en woonachtig zijn in België kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Deelnemen aan de wedstrijd kan uitsluitend via de website "www.thermocar.be". Deelnemen kan enkel via het online deelnemersformulier op de website "www.thermocar.be", zolang de wedstrijd loopt. Er zal geen rekening worden gehouden met formulieren die via andere communicatiekanalen binnenkomen.

Deelnemers moeten hun gegevens ingeven op het deelnemersformulier. Het identificeren van de deelnemers zal gebeuren op basis van de gegevens die door hen werden verstrekt bij hun deelname aan de wedstrijd. Foutieve of onvolledige (e-mail)adressen worden als ongeldig beschouwd.

Privacy

Alle gegevens die door de deelnemers worden meegedeeld, zullen door Lampiris Isolatie in een bestand worden opgenomen. Ga naar http://www.lampiris-isol.be/node/64 voor meer informatie over het privacybeleid van Lampiris Isolatie.

Door het invullen van hun persoonlijke gegevens op het daartoe voorziene formulier, gaan de deelnemers er formeel mee akkoord dat die gegevens gebruikt zullen worden voor hun identificatie en dat hun naam en adres worden bekendgemaakt indien ze tot de winnaars van de wedstrijd behoren.

Aansprakelijkheid

Lampiris Isolatie en zijn onderaannemers belast met de organisatie van deze wedstrijd, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen bij de deelnemer of bij de internetprovider die leiden tot een vertraging van de deelname of tot het verlies van de gegevens van de deelnemer.

Lampiris Isolatie en zijn onderaannemers belast met de organisatie van deze wedstrijd, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijs.

Algemeen aanvaarden Lampiris Isolatie en zijn onderaannemers die belast zijn met de organisatie van deze wedstrijd, geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade die zou kunnen voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd of uit de bekendmaking van de prijzen.

Geschillen

Door hun deelname aan de deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van het reglement en onderwerpen ze zich aan alle beslissingen die worden genomen door de organisatoren.

Eventuele klachten met betrekking tot deze wedstrijd dienen binnen de 10 werkdagen na afloop van de wedstrijd aangetekend te worden verstuurd naar het volgende adres: Lampiris Isolatie – Rue Saint-Laurent, 54 te 4000 Luik. Klachten zullen in geen geval mondeling of telefonisch worden behandeld. Klachten die niet per aangetekend schrijven worden verstuurd of na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn, zullen niet ontvankelijk zijn.

Indien er een vermoeden van fraude bestaat, behouden de organisatoren zich het recht voor om een deelnemer onmiddellijk uit te sluiten.

Tikfouten, drukfouten, fouten in de opmaak of gelijkaardige fouten kunnen in geen geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding of enigerlei andere verplichting doen ontstaan in hoofde van de organisatoren.

Alle eventuele onvoorziene omstandigheden zullen behandeld worden door de organisatoren. Beslissingen van de organisatoren zullen bindend zijn.

Varia

De organisatoren behouden zich het recht voor om dit reglement te wijzigen of om de wedstrijd te annuleren in geval van overmacht of andere gebeurtenissen buiten hun wil om.


Deelnemen aande Interstedenwedstrijd

Wenst u dat de Lampiris Car in uw wijk langskomt? Neem dan deel aan de Interstedenwedstrijd en verhoog uw kansen.

Deelnemen aan de wedstrijd

Vraag gratis en vrijblijvend een offerteaan voor uw isolatiewerken

Een isolatie-expert komt ter plaatse om de technische haalbaarheid van de werken te analyseren

Ik wil mijn woning isoleren